[mtitle]HOW TO SHOP[/mtitle]

[quicksteps style="how_to_shop"]

[quickstep number="1" color="#CD2122"] Login or create new account. [/quickstep]

[quickstep number="2" color="#CD2122"] Review your order. [/quickstep]

[quickstep number="3" color="#CD2122"] Payment & FREE shipment [/quickstep]

[/quicksteps]

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support [ @ ] website.com . Thank you!

[mtitle]SHOWROOM HOURS[/mtitle]

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

Utwórz konto

*

*

*

*

*

*

Nie pamiętam hasła

*

Pakiet Po Zdrowie

PAKIET

"PO ZDROWIE..."

 UWAGA KONKURS - SZCZEGÓŁY NA DOLE

Podaruj sobie odrobinę luksusu.
Przygotowaliśmy dla Państwa tygodniowy pobyt wypoczynkowy, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.Przyjedź do Uzdrowiska Uniejów Park - my damy Ci klucz do lepszego życia.

 

Dla naszych gości przygotowaliśmy szereg zajęć, warsztatów i spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin, którzy pomogą.:

 • oswoić nowe, które przychodzi,
 • zaakceptować to co się pojawia,
 • przestać się bać i zacząć żyć na nowo,
 • poprawić swoje relacje z jedzeniem,
 • gotować dla całej rodziny z przyjemnością jedząc tylko to co się lubi,
 • zmienić nawyki żywieniowe i dowiedzieć się jak nie poddać się w trakcie zmiany,
 • zrelaksować się i odpocząć,
 • poznać praktyczne wskazówki i techniki ćwiczeń gimnastycznych usprawniających ciało.

 

To wszystko w jeden tydzień.

 

Pakiet obejmuje:

 • 6 noclegów

 • całodzienne wyżywienie
 • warsztaty „Jak przestać się bać i zacząć żyć na nowo”
 • warsztaty  ”Zostań kreatorem swojego stylu życia”
 • konsultacje i zajęcia z fizjoterapeutami
 • spływ kajakowy
 • bezpłatny parking

 

 

Cena pakietu 5 dni (6 noclegów) : 1360 zł/osoba 

* Oferta dotyczy rezerwacji dokonanych telefonicznie lub mailowo. Oferta nie łączy się z rabatami

Pakiet Po zdrowie ... obowiązuję od 13-26 lipca.

 

 

UWAGA KONKURS

NA NOWĄ NAZWĘ PAKIETU PO ZDROWIE. DO WYGRANIA

WEEKENDOWY POBYT DLA DWOJGA W UZDROWISKU UNIEJÓW PARK

 

 

Regulamin konkursu „Kreatywni”

 Uzdrowiska Uniejów Park

  

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest :

                 SOL Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa

 ul. Krucza 16/22,  00-526 Warszawa

 prowadząca ośrodek:

 Uzdrowisko Uniejów Park

 Ul. Zamkowa 7, 99-210 Uniejów,  Tel: 63 288 89 59,  e-mail : uniejow@izc.pl

 

 1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Konkurs ma charakter ogólnopolski i rozpoczyna się 1 lipca i trwa do 7 lipca 2020r.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu.
 4. Konkurs prowadzony będzie na profilu FACEBOOK Organizatora.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, przy czym uczestnikiem konkursu zostanie każda osoba która świadomie wyrazi zgodę na uczestnictwo w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie i poprawnie wykona zadanie konkursowe.
 6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład komisji wejdą osoby delegowane przez Organizatora.
 7. Nagrodą/Nagrodami w konkursie jest pobyt weekendowy dla dwojga w Uzdrowisku Uniejów Park.
 8. Każdy uczestnik konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę. Komisja konkursowa wytypuje jednego zwycięzcę konkursu.
 9. Organizator Konkursu nie pokrywa kosztu dojazdu do miejsca Pobytu.
 10. Nagroda zdobyta w Konkursie może zostać zrealizowana tylko przez zwycięzcę konkursu

 

§2  ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 Aby wziąć udział w konkursie należy:

a)      Wymyślić nazwę nowego pakietu Uzdrowiska Uniejów Park
b)     Zaakceptować niniejszy regulamin – udział w konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu.
c)      Polubić profil facebooka Uzdrowisko Uniejów Park
d)     Udostępnić/przekazać 3 osobom informacje o konkursie na facebooku. 
e)     W ramach konkursu:

   • Odpowiedzi do konkursu należy napisać w komentarzu do postu informującego o konkursie
   • Nadesłane zgłoszenia konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób
   • Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

§3 NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 

 1. Zwycięzcą zostanie 1 osoba, która wymyśli najbardziej kreatywne hasło nawiązujące do zawartości pakietu Uzdrowiska Uniejów Park 
 2. Zwycięzcę konkursu wyznaczy Komisja Konkursowa.
 3. Powołana przez Organizatora Konkursu Komisja Konkursowa ma następujące uprawnienia: 
  • Komisja Konkursowa wybiera zwycięzców konkursu, jak również stwierdza ważność wyników konkursu oraz dba o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród zwycięzcom konkursu oraz terminu ich dostarczenia
  • Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności 
 1. O wynikach konkursu Organizator poinformuje w poście na FACEBOOK’u w terminie do 9 lipca 2020 roku
 2. Po ogłoszeniu wyników uczestnik jest zobowiązany napisać w wiadomości prywatnej wiadomości do organizatora, w celu umówienia się na przekazanie nagrody.
 3. Warunkiem odbioru nagrody jest skontaktowanie się z Organizatorem konkursu w czasie nie późniejszym niż 24 godzin od ogłoszenia wyników konkursu.
 4. Nie skontaktowanie się z organizatorem konkursu w czasie wskazanym powyżej równoznaczne będzie z rezygnacją z otrzymania nagrody.

 

§4 PRAWA AUTORSKIE 

 1. Uczestnik konkursu oświadcza, że pomysł zgłoszony do konkursu został stworzony samodzielnie przez uczestnika konkursu i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go ze wszelkich roszczeń osób trzecich.
 2. Przesyłając Hasło uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanego Hasła. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni  z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.
 3. Ponadto każdy uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem do Konkursu udziela nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo licencji Organizatorowi do korzystania Hasła, bez ograniczeń terytorialnych. Licencja obejmuje wykorzystanie Hasła, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką, w tym m.in., zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także publiczne rozpowszechnianie Hasła w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie oraz telefonach komórkowych.

 

 §5 DODATKOWE POSTANOWIENIA 

 1. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożliwość wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, w szczególności z uwagi na niestawienie się na Pobyt, we wskazanym przez Organizatora terminie, miejscu, czasie lub wskazanie niepełnych lub nieprawidłowych danych
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.
 4.  Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
 5.  Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 6.  Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.
 7.  Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatorów oraz na FB Uzdrowiska Uniejów Park
 8.  Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania.
 9.  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają Kodeksowi Cywilnemu.
 10. Administratorem danych osobowych jest SOL sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa ul. Krucza 16/22 00-526 Warszawa.

 

Dane osobowe pozyskane przez Administratora w ramach organizacji Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO”).

 

 1. Dane osobowe pozyskane przez Administratora w ramach organizacji Konkursu będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia konkursu (obsługi zgłoszeń do konkursu w tym wyłonienia zwycięzców konkursu), obsługa zwycięzców konkursu, w tym publikacji wyników konkursu, ogłoszenia zwycięzcy, publikacji wizerunku, obsługi osób towarzyszących zwycięzcy, obsług reklamacji dotyczących konkursu).
 2. Okres przechowywania danych osobowych: przez czas trwania konkursu, i kolejny rok od daty ogłoszenia wyników konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 3. Podstawa prawne przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na przeprowadzeniu ogłoszonego konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie)
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brak możliwości otrzymania nagrody. Możliwość przetwarzania danych przez administratora adekwatnie do treści regulaminu konkursu, jest warunkiem uczestnictwa w konkursie lub odbioru nagrody a brak możliwości ich przetwarzania przez administratora oznacza brak możliwości uczestniczenia w konkursie lub brak możliwości otrzymania nagrody. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy: 

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś 

lub 

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

 

 

TOP